Trekkertrek wedstrijd

  Deelnemers gaan de strijd met elkaar aan om zo snel mogelijk die full pull te trekken. Met wel 14 categorieën hebben we weer een spannend en divers programma.

  Stand Naam Plaats Trekker Afst.1 Afst.2 Afst.Tot.


  1 Stefan van Leeuwen Koudekerk ad rijn
  John Deere 2130 94,82 100,00 194,82
  2 Arend Van wissen Voorschoten International 633 92,66 100,00 192,66
  3 Nena van Wees Nieuw-Vennep International 844-S 91,58 100,00 191,58
  4 Gerrit van Schaik Zegveld international 844s 92,94 97,34 190,28

  Dit reglement geldt voor standaard trekkers, oldtimers, hobbysport trekkers en truckklasse.

  Technische eisen aan de trekker

  Algemeen

  De trekkers moeten standaard landbouw- of fabriekstrekkers zijn zonder wijzigingen aan de motor. Dus ook voor oldtimers geldt: originele motor- en brandstofpomp en géén turbo, tenzij men kan aantonen, dat deze standaard vanuit de fabriek gemonteerd is.

  Oldtimers zijn trekkers met bouwjaar 1975 of eerder. Ook trekkers met een later bouwjaar, maar uit een serie waarvan de productie ruim voor 1975 heeft aangevangen en binnen enkele jaren na 1975 is gestaakt, kunnen in overleg met de inschrijfcommissie in aanmerking komen voor deelname als oldtimer.

  Oldtimers hebben de vrije keus om als oldtimer of standaard trekker deel te nemen. In het laatste geval moet de trekker voldoen aan de eisen, die voor standaard trekkers gelden.

  De motor en transmissie moeten van het originele type zijn en de originele motorkap en grille moeten gemonteerd blijven.

  De trekkers dienen te zijn voorzien van een veiligheidscabine of beugel, oldtimers uitgezonderd.

  Een degelijke stijgerbegrenzer is verplicht voor alle oldtimers en de trekkers in de standaardklassen 2,5 ton en 3,5 ton. Deze mag in combinatie met een geblokkeerde hefinrichting.

  Tijdens de wedstrijd moeten de hefarmen naar beneden zitten.

  Een werkende aftakas is verplicht voor alle standaard trekkers. De aftakas moet goed en veilig bereikbaar zijn.

  Het maximale aftakasvermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van de klasse waarin men meedoet. Hier geldt een 0% marge. Er wordt gemeten met de maximale uitslag op de brandstofpomp, met speling op het stangenstelsel naar het gaspedaal/handgas wordt geen rekening gehouden.

  De vermogensgrens per klasse is:
  2.5 ton standaard 75 pk
  3.5 ton standaard 100 pk
  4.5 ton standaard 125pk
  6 ton standaard 160 pk
  7.5 ton standaard 200 pk
  9 ton standaard 250 pk
  11 ton standaard 400 pk

  Van de oldtimer klassen en de 15 ton standaard klasse wordt het vermogen niet gemeten, wel kunnen deze trekkers gecontroleerd worden op het motortoerental. Vanaf dit jaar wordt ook de 11 ton standaard klasse het vermogen gemeten.

  Het motortoerental mag maximaal 20% boven het nominale motortoerental liggen, met een maximum van 2700 omw./min.

  Voor alle trekkers geldt: over technische zaken, waarbij veiligheid en/of een eerlijke wedstrijd i n het geding is en waarover dit reglement geen uitsluitsel geeft, geeft de technische commissie een bindend oordeel.

  Banden

  De wedstrijd is opengesteld voor trekkers met enkellucht rubber banden.

  De breedte van de banden is maximaal 90 cm voor trekkers t/m 7,5 ton en maximaal 120 cm voor de zwaardere klassen. De banden mogen op geen enkele manier opgesneden zijn.

  De totale breedte van de trekker mag niet meer dan 3000 mm bedragen (exclusief doorzakking van de banden op de grond, waardoor de tractor breder wordt).

  Stalen kammen en kettingen zijn niet toegestaan, behalve bij oldtimers, waar dergelijke wielen standaard zijn.

  De hobby sport klassen mogen wel rijden met opgesneden banden.

  Gewicht

  Ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de trekker bevestigd zijn.

  Losse gewichten in de cabine zijn dus ook niet toegestaan.

  Ballastgewichten mogen niet achter de achterwielen of opzij buiten de trekker uitsteken.

  Indien gewichten in de (front)hef hangen, moet de hef tegen zakken geblokkeerd zijn.

  Frontgewichten dienen aan de voorkant origineel, of met fronthef, zo dicht mogelijk tegen de neus te zijn bevestigd. Maximaal 85 cm vanaf de grille bij trekkers t/m 6,0 ton, voor de klassen 7,5 en 9,0 ton maximaal 110 cm en voor de klassen 11,0 en 15,0 ton maximaal 150 cm.

  De trekker mag niet verzwaard zijn met aanbouwwerktuigen. Hieronder valt ook een frontlader.

  Het gewicht van de trekker is inclusief chauffeur en mag geen kilo te veel zijn.

  Trekhaak

  De maximale hoogte van de trekhaak is 500 mm en moet goed en veilig bereikbaar zijn. Voor de 11 ton en 15 ton klassen mag de maximale hoogte van de trekhaak 600 mm zijn.

  Een ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak dient vrij te blijven van elk obstakel (incl. gewichten en steigerbegrenzers voor het makkelijk aan en afkoppelen van de sleepwagen).

  Het gat van de trekhaak dient horizontaal te zitten, zodat de haak verticaal ingehaakt wordt. Een uitzondering hierop is in de oldtimer klassen, in deze klassen is het ook toegestaan om de originele trekhaak te gebruiken, de maximale hoogte blijft uiteraard 500 mm.

  Indien er sprake is van voorasvering, wordt er gemeten in de laagste stand van de voorasvering.

  De diameter van het gat voor de haak van de sleepketting dient tenminste 75 mm te zijn.

  Bij het gebruik van een losse ring of topschalm (die voldoet aan de maatvoering hieronder) aan de vaste trekhaak, wordt de lengte en hoogte van de vaste trekhaak gehanteerd, dus wordt er gemeten zonder de aanwezigheid van de ring of topschalm.

  De trekhaak moet star ten opzichte van het hoofdframe en achteras van de trekker bevestigd zijn. Het is verboden om de trekhaak op enigerwijze tijdens de trek hoger te stellen.

  Trekhaak, stijgerbegrenzer of ander deel van de trekker mag de sleepketting inclusief haak niet belemmeren de rechte lijn tussen aanhaakpunt en sleepwagen aan te nemen.

  Wedstrijd

  De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen betreffende de wedstrijd die voor alle betrokkenen bindend zijn.

  In het geval van overmacht is de wedstrijdcommissie bevoegd groepen deelnemers uit te sluiten van verdere deelname of de wedstrijd geheel te staken.

  Bij aankomst ontvangen de deelnemers hun wedstrijdnummer. Dit dient voor op de trekker vastgemaakt te worden zodoende dat het niet opwaait.
  Het nummer hangt dus niet in de cabine of aan de zijkant van de trekker, maar is goed bevestigd voor op de trekker. Na de wedstrijd de bordjes beslist inleveren.

  De wedstrijd duurt vanaf de eerste weging van de trekker tot het terugkeren in het trekkerkwartier na de laatste trek.

  De trekkers worden voor de wedstrijd 1 maal en daarna voor iedere trek gewogen. Indien een trekker voor de trekpoging te zwaar blijkt te zijn, doet de deelnemer mee in de ingedeelde klasse, maar doet niet mee voor een prijs.

  Tijdens de wedstrijd mag alleen de chauffeur op de trekker zitten.

  De deelnemer moet binnen 3 minuten, nadat de sleepwagen gereed staat, op zijn plaats zijn. Bij het niet of niet op tijd verschijnen aan de start wordt de deelnemer gediskwalificeerd.

  Elke trekker moet met een strak aangetrokken ketting zijn trekpoging beginnen.

  De deelnemer mag zijn poging starten, zodra begin- en eindvlagger groen geven.

  Een trekpoging is teneinde zodra de rode vlag gezwaaid wordt. De deelnemer dient dan onmiddellijk te stoppen.

  Tijdens de trekpoging moet de trekker binnen de baan blijven. Als de trekker, of deel ervan, hier toch buiten raakt volgt diskwalificatie.

  Alle trekkers mogen hun 4wd gebruiken. Het is echter niet toegestaan om veel te gaan slingeren op de baan, om met behulp van de 4wd extra grip te krijgen.

  Een trekpoging mag maximaal 2,5 minuten in beslag nemen. Voor oldtimers geldt een maximumtijd van 3 minuten.

  Rukken is niet toegestaan.

  Extra brandstoftoevoer door middel van een koudstartinrichting is niet toegestaan.
  Bij overmatig verlies van vloeistof door de trekker, als die zich op de baan bevindt, kan de deelnemer worden gediskwalificeerd. Overmatig wordt gedefinieerd als een al dan niet onderbroken vloeistofstroom op de baan, of een vloeistofplek met een diameter groter dan 20 cm.

  Van de standaard klassen gaan de drie prijswinnaars voor de waterrem. Er volgt bij overtreding van het vermogen automatisch diskwalificatie.

  De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid tot het stilzetten van een trekker en kan op elk moment een trekker aanwijzen voor nadere controle.

  Veiligheid en gedrag

  Het is verboden te roken op het trekkerkwartier.

  Trekkers moeten te allen tijde op veilige wijze bestuurd worden. Als dit niet gebeurt volgt automatisch diskwalificatie.

  Het rijden op het trekkertrek terrein dient rustig te geschieden, maximaal 5 km/h. Dit geldt uiteraard niet voor de trekpogingen.

  Het is de chauffeurs ten strengste verboden alcoholische dranken te nuttigen of middelen te gebruiken, die het reactievermogen nadelig kunnen beïnvloeden. Bij overtreding wordt de deelnemer onherroepelijk gediskwalificeerd.

  De motor van de trekker mag alleen worden gestart als de chauffeur op de trekker zit. Pas als de motor geheel tot stilstand is gekomen mag de bestuurder de trekker verlaten. Dus zolang de motor draait zit de chauffeur op de trekker!

  Tussen weegbrug en sleepwagens mag de chauffeur zijn trekker niet verlaten.

  Helpers worden niet op de baan toegelaten. Onsportief gedrag van deelnemer en/of helpers wordt met diskwalificatie gestraft.

  Bij veelvuldig overtreden van de regels in dit reglement of onsportief gedrag ten opzichte van andere deelnemers of vrijwilligers kan zowel de deelnemer als de betreffende trekker worden uitgesloten van deelname aan de volgende editie van trekkertrek.

  Tijdens de wedstrijd is het verboden aan brandstofpompen te sleutelen. Dit mag bij geen van de trekkers, ook niet bij die van een collega.

  Voor de veiligheid en communicatie op en naast de baan dient het achterraam van de cabine geopend te zijn.

  Diversen

  De Stichting Trekkertrek Koudekerk aan den Rijn kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door deelnemers, helpers en bezoekers.

  Het deelnemen aan de wedstrijd en het betreden van het trekkertrek terrein geschiedt geheel op een volledig eigen risico.

  De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn trekker, ook als deze onbeheerd in het trekkerkwartier wordt achtergelaten.

  De trekker chauffeur moet minimaal 16 jaar zijn, rijvaardigheid hebben en een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.

  De trekkers moeten minimaal W.A. verzekerd zijn en moeten een kopie van dit verzekeringsbewijs bij zich hebben.

  Het is voor standaard trekkers en oldtimers verboden om reclame aan, op of bij de trekker te hebben, behalve de bedrijfsnaam in kleine letters.

  De trekkers dienen schoon aan de start te verschijnen.

  De winnaar van elke klasse is automatisch deelnemer voor volgend jaar.

  De trekkers moeten om 7.30 op het terrein aanwezig zijn.

  Iedere deelnemer krijgt dit reglement en dient volledig hiervan op de hoogte te zijn.

  Hobbysport klassen 3,5 ton en 7,0 ton

  De aandrijflijn, bestaande uit motor, koppelingshuis, versnellingsbak en achterbrug bepalen tezamen het merk van de tractor. Deze aandrijflijn moet aan elkaar passen zonder tussenplaten, flenzen, aangelaste of verboorde delen.

  Er mag gebruik gemaakt worden van nieuwere of oudere type beplating van hetzelfde merk.

  Het maximale motortoerental is 2700 omw/min.

  De montage van maximaal 1 turbo en het in- en uitlaatspruitstuk zijn vrij.

  Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de origineel op de motor geleverde brandstofinspuitpomp. De pompen Bosch A en CAV Minimec (Simms) mogen als vervangende pomp op iedere motor gebruikt worden.

  De tractor mag voorzien zijn van ten hoogste 1 brandstofinspuitpomp. Er mag maximaal 1 pompelement per cilinder worden toegepast.

  Elektronische regeling van de brandstofinspuitpomp is niet toegestaan.

  De brandstof moet diesel zijn. Anders dan diesel, en toevoegingen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.

  In de uitlaat dient zo dicht mogelijk na de turbo een kruis gemonteerd te zijn van 2x M10 8.8 bouten. Bij een uitlaat diameter groter dan 110mm dient er een 2e kruis 45° t.o.v. het 1e kruis gemonteerd te zijn binnen 10cm van het 1e kruis.

  Turbo’s van tractoren moeten afgeschermd worden met minimaal 2 mm plaatstaal.

  De trekker moet voorzien zijn van een degelijk werkende noodstop. De noodstop sluit, indien getrokken, de luchtinlaat af, zodanig dat de motor geen toeren en geen vermogen meer kan op bouwen.

  Minimaal is een heupgordel is verplicht. Indien er een rolkooi op de tractor is gemonteerd dan is dat minimaal een 4 punts gordel en dan is ook het dragen van een helm verplicht.

  Gesneden banden zijn toegestaan.

  Dubbellucht is niet toegestaan.

  Een steigerbegrenzer is verplicht.

  De tractor moet voorzien zijn van een degelijk aanhaak punt aan de voorzijde van de trekker.

  De tractor moet voorzien zijn van een goedgekeurde kantelbeveiliging of een veiligheidscabine.
  Truckklasse 9,5 ton

  De wedstrijd is opengesteld voor trucks met een koppelschotel.

  Het gewicht mag inclusief chauffeur maximaal 9500 kg zijn.

  De ballast moet vast en stevig aan/op de truck gemonteerd zijn.

  De trekhaakhoogte is maximaal 110 cm en moet goed en veilig bereikbaar zijn.

  De bandenkeuze is vrij.

  De truck mag opgevoerd zijn.

  Alle aandrijfbare wielen en sperren mogen tijdens de trek gebruikt worden.

  Zie verder, waar van toepassing, het VTN truckpulling reglement.

  Nogmaals: Stichting Trekkertrek Koudekerk a/d Rijn is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door deelname wedstrijd, deelnemers, helpers en bezoekers.

  Oldtimers 1.7 Ton

  Stand

  Naam

  Plaats

  Trekker

  Afst.1

  Afst.2

  Afst.Tot.

  1

  leon Hoogeveen

  Hazerswoude

  Fordson Dexta

  86,94

  82,70

  169,64

  2

  Rick van den Bosch

  Koudekerk a/d Rjn

  Bukh 302 Super

  80,82

  81,03

  161,85

  3

  Roel de Pater

  Boskoop

  mccormick D-439

  75,86

  81,49

  157,35

  4

  Sander Parlevliet

  Rijswijk

  Same ATLANTA 45

  76,95

  79,70

  156,65

  5

  Johan van Dorp

  Hazerswoude-Dorp

  Hanomag Perfect 400

  75,82

  69,16

  144,98

  6

  Floor van dolder

  Koudekerk a/d Rijn

  Same Atlanta

  72,52

  71,14

  143,66

  7

  Wim Kelder

  Koudekerk a/d Rijn

  Fordson Super Dexta

  75,35

  68,23

  143,58

  8

  Jacolien den Hertog

  Hazerswoude Dorp

  Steyr 188

  70,43

  68,70

  139,13

  9

  Cor Rijkenhuizen

  Reeuwijk

  Nuffield Universal Three

  62,60

  70,79

  133,39

  10

  Nicole Van schajik

  Koudekerk a/d Rijn

  Zetor 3011

  75,72

  43,85

  119,57

  11

  Peter Hoogeveen

  Berkel en Rodenrijs

  Porsche-Diesel 108

  25,89

  67,34

  93,23

  12

  Cors Kelder

  Hoogmade

  Fordson Dexta

  41,40

  38,90

  80,30

  13

  Peter Rijkaart

  Hazerswoude-Dorp

  Ferguson Tef 20

  9,09

  19,61

  28,70


  Oldtimers 2.5 Ton

  Stand

  Naam

  Plaats

  Trekker

  Afst.1

  Afst.2

  Afst.Tot.

  1

  victor van zanten

  Nieuw-Vennep

  deutz 6006

  88,76

  74,91

  163,67

  2

  Jannes Kerkvliet

  Koudekerk a/d Rijn

  Ford Super Dexta 3000

  86,59

  75,18

  161,77

  3

  Tim van Waaij

  Hazerswoude-Dorp

  Lamborghini R503

  66,82

  86,43

  153,25

  4

  Coen Rotteveel

  Stompwijk

  Same Minitauro 60

  74,87

  70,81

  145,68

  5

  Robert Van der vis

  Bodegraven

  Nuffield 342

  75,40

  64,91

  140,31

  6

  Mark Versteegen

  Zoeterwoude

  Zetor 3511

  55,78

  76,21

  131,99

  7

  Sjaak Slingerland

  Zwammerdam

  Deutz D40s

  64,68

  66,91

  131,59

  8

  Luc van Santen

  Wassenaar

  International 633

  55,27

  58,40

  113,67

  9

  Ilona Hoogeveen

  Koudekerk a/d Rijn

  Jhon deere 310

  32,94

  78,53

  111,47

  10

  arie de groot

  Ter Aar

  case d

  41,82

  55,17

  96,99

  11

  Stefan Kaptein

  Hazerswoude

  Hanomach Graniet 500

  35,48

  37,23

  72,71

  12

  Jos van Wissen

  Wassenaar

  international B414

  17,86

  40,03

  57,89

  Oldtimers 3.5 Ton

  Stand

  Naam

  Plaats

  Trekker

  Afst.1

  Afst.2

  Afst.Tot.

  1

  john van zanten

  Nieuw-Vennep

  deutz 10006

  100,00

  100,00

  200,00

  2

  jurn agterof

  Bodegraven

  Fendt 105 S

  88,12

  100,00

  188,12

  3

  Tessa van Dorp

  Hazerswoude-Dorp

  David brown 1212

  85,36

  100,00

  185,36

  4

  Stef Kooter

  Hazerswoude

  Same Centauro 60

  89,70

  95,03

  184,73

  5

  Niels Hoogeveen

  Hazerswoude-Dorp

  Fendt 106s

  84,23

  100,00

  184,23

  6

  Coen Borst

  Rijnsaterwoude

  Fendt 108

  87,47

  96,09

  183,56

  7

  Reinier van Meijeren

  Driebruggen

  John Deere 2030

  85,02

  97,70

  182,72

  8

  Dirk Merbis

  Benthuizen

  Deutz D 80

  85,90

  96,43

  182,33

  9

  Mark Van der kooy

  Bodegraven

  Nuffield Univerzal six

  84,95

  96,21

  181,16

  10

  clemens rijkenhuizen

  Boskoop

  JOHN DEERE 3130

  85,31

  94,60

  179,91

  11

  Joost Voshart

  Zevenhoven

  John deere 1630

  82,41

  96,69

  179,10

  12

  Jan Verhagen

  Leidschendam

  international 523

  84,80

  86,52

  171,32

  13

  Erik Otter

  Woubrugge

  DEUTZ D5005

  83,32

  79,31

  162,63

  14

  Christiaan Knibbe

  Hazerswoude

  Ford 5000

  78,73

  79,81

  158,54

  15

  Siebe Dorrepaal

  Koudekerk a/d rijn

  International 624

  28,46

  81,41

  109,87

  Standaard 2.5 Ton

  Stand

  Naam

  Plaats

  Trekker

  Afst.1

  Afst.2

  Afst.Tot.

  1

  René Rodenburg

  Aarlanderveen

  Ford 3000

  88,41

  89,30

  177,71

  2

  Ruben Hofman

  Hazerswoude-dorp

  David Brown 990

  81,18

  83,62

  164,80

  3

  Mark van Leeuwen

  Koudekerk a/d Rijn

  John Deere 1130

  84,19

  80,14

  164,33

  4

  hans heemskerk

  Koudekerk a/d rijn

  kubota m 5030su

  84,19

  79,98

  164,17

  5

  Michiel Kompier

  Hazerswoude

  Masseyferguson MF 65

  85,79

  77,76

  163,55

  6

  Maurice Dhaene

  Zwaanshoek

  Mc Cormick 423

  75,37

  82,45

  157,82

  7

  Tim Verbeek

  Koudekerk a/d rijn

  John deere 1020

  72,93

  78,28

  151,21

  8

  Jacoline van schaik

  Zegveld

  international 633

  70,20

  79,54

  149,74

  9

  paul munsterman

  Nieuw-Vennep

  fiat 466

  75,21

  73,85

  149,06

  10

  Robin Kompier

  Hazerswoude-Rijndijk

  John Deere 2030

  72,42

  75,58

  148,00

  11

  Arjan Steenkamer

  Reeuwijk

  Deutz 5006

  72,63

  74,75

  147,38

  12

  Emma van der Zon

  Hazerswoude-Rijndijk

  International 533

  66,05

  76,39

  142,44

  13

  Rick van der Vis

  Bodegraven

  international 633

  73,46

  63,20

  136,66

  14

  Wesley Leder

  Bantega

  International 633V

  62,05

  73,85

  135,90

  15

  Huib Zonneveld

  Gelderswoude

  Massey Ferguson 240s

  42,57

  47,64

  90,21

  16

  Martin van der Peet

  Zwaanshoek

  International 633

  39,16

  44,60

  83,76

  17

  Enno Knibbe

  Hazerswoude-Dorp

  Ford 4600

  30,01

  33,00

  63,01

  18

  Eline Kroft

  Ter Aar

  Ford 3610

  12,89

  30,08

  42,97

  Standaard 3.5 Ton

  Stand

  Naam

  Plaats

  Trekker

  Afst.1

  Afst.2

  Afst.Tot.

  1

  Stefan van Leeuwen

  Koudekerk ad rijn

  John Deere 2130

  94,82

  100,00

  194,82

  2

  Arend Van wissen

  Voorschoten

  International 633

  92,66

  100,00

  192,66

  3

  Nena van Wees

  Nieuw-Vennep

  International 844-S

  91,58

  100,00

  191,58

  4

  Gerrit van Schaik

  Zegveld

  international 844s

  92,94

  97,34

  190,28

  5

  Arno van Schajik

  Waarder

  International 844S

  100,00

  86,45

  186,45

  6

  Michael Pelgrom

  Koudekerk a/d Rijn

  Deutz D6507

  90,88

  94,50

  185,38

  7

  Maarten Van Dolder

  Hazerswoude-Dorp

  Lamborgini 674 dt

  92,02

  90,92

  182,94

  8

  Bart Mooijman

  Zoeterwoude- Dorp

  International 844 S

  90,38

  91,92

  182,30

  9

  Jort Van Dijk

  Bleiswijk

  Fendt 209v vario

  93,97

  87,62

  181,59

  10

  Arie Terlouw

  Haastrecht

  Fendt 210 vario

  89,87

  84,39

  174,26

  11

  Robbert Schipper

  Gelderswoude

  Ford 4630

  89,90

  78,43

  168,33

  12

  marc Peters

  Woubrugge

  deutz DX 3.60

  88,78

  78,25

  167,03

  13

  Thijs Ammerlaan

  Gelderswoude

  New holland Tl 80

  89,86

  73,32

  163,18

  14

  Lucas Van der poel

  Rijpwetering

  Deutz D 6507

  81,98

  79,94

  161,92

  15

  Louis Rotteveel

  Nootdorp

  international 744

  88,65

  71,80

  160,45

  16

  Henk Rodenburg

  Schipluiden

  David Brown 1390

  61,31

  68,85

  130,16

  17

  Kars Dorrepaal

  Koudekerk a/d rijn

  Same Leopard 85

  34,37

  82,07

  116,44

  18

  Maikel ammerlaan

  Hazerwoude-Dorp

  David brown 1290

  61,44

  36,27

  97,71

  Standaard 4.5 Ton

  Stand

  Naam

  Plaats

  Trekker

  Afst.1

  Afst.2

  Afst.Tot.

  1

  Ron Qualm

  Hazerswoude-Dorp

  John deere 4020

  95,04

  85,04

  180,08

  2

  Huub Duivenvoorden

  Zoeterwoude

  Fendt 308c

  96,13

  81,63

  177,76

  3

  Pieter Broere

  Stolwijk

  International 844-s

  100,00

  75,87

  175,87

  4

  Mike Romberg

  Pijnacker

  international 1046

  84,32

  84,37

  168,69

  5

  Rik Vreugdenhil

  De Lier

  International 946

  83,25

  84,32

  167,57

  6

  Martin Verschoor

  't Zand

  Fiat 88-94

  83,36

  81,86

  165,22

  7

  Kees Captein

  Zoeterwoude

  International 1046

  82,64

  82,33

  164,97

  8

  Jan parlevliet

  Beinsdorp

  Ford 7400

  82,85

  78,31

  161,16

  9

  fons heemskerk

  Koudekerk ad rijn

  david brown 1690

  79,43

  81,22

  160,65

  10

  Dione De Jong

  Benthuizen

  John deere 6110

  77,81

  79,38

  157,19

  11

  Frank Van Nieuwkoop

  Reeuwijk

  Fendt 308 lsa

  76,82

  79,83

  156,65

  12

  Rowan De roos

  Koudekerk a/d Rijn

  John deere 5115 M

  76,27

  79,80

  156,07

  13

  Remco Van der Linde

  Gelderswoude

  Case Jxu 105

  88,73

  65,39

  154,12

  14

  Marit Zwetsloot

  Hazerswoude-dorp

  Case internationaal 845 XL

  79,47

  67,77

  147,24

  15

  Jelle Knibbe

  Harzerswoude

  Ford 7810

  74,42

  67,77

  142,19

  16

  Dennis Evers

  Alphen a/d Rijn

  John deere 5080 r

  80,32

  55,43

  135,75

  17

  Wouter Maat

  De Kwakel

  John Deere 3030

  60,57

  73,19

  133,76

  18

  Robin Paardekoper

  Mijdrecht

  John Deere 5100R

  61,96

  43,32

  105,28

  Standaard 6.0 Ton

  Stand

  Naam

  Plaats

  Trekker

  Afst.1

  Afst.2

  Afst.Tot.

  1

  Patrick van Niekerk

  Ter Aar

  New Holland 8340

  100,00

  85,28

  185,28

  2

  Mitchel Moerland

  Hazerswoude-dorp

  John deere 6800

  100,00

  83,99

  183,99

  3

  Trude Zonneveld

  Gelderswoude

  Case Maxxum 115

  99,53

  81,42

  180,95

  4

  Carola van Schaik

  Zegveld

  international 1455

  86,56

  92,69

  179,25

  5

  Johan van Leeuwen

  Zevenhoven

  Steyr 9145

  78,00

  93,28

  171,28

  6

  Hans van Leeuwen

  Koudekerk ad rijn

  John Deere 3650

  87,32

  83,21

  170,53

  7

  Roelof Van der marel

  Alphen a/d rijn

  Ford 9600

  86,31

  81,55

  167,86

  8

  Bo Otter

  Woubrugge

  Deutz fahr 6.20 tt

  85,91

  81,10

  167,01

  9

  Jos Van schaik

  Nieuwkoop

  Internationaal 1066

  83,33

  81,26

  164,59

  10

  Jan Jaap Bol

  Hazerswoude

  MF 5613

  80,29

  82,24

  162,53

  11

  Albert Koomans

  Waarder

  Case IH Maxxum 115 x-line

  81,38

  79,87

  161,25

  12

  Marc Rodenburg

  Aarlanderveen

  Ford 8340

  79,96

  79,27

  159,23

  13

  Tom Munsterman

  Nieuw Vennep

  Ford 8340

  78,00

  79,97

  157,97

  14

  Peder Peder Robijn

  Koudekerk ad rijn

  deutz-fahr agrotron 100

  79,92

  77,91

  157,83

  15

  Pieter Van duijn

  Leiden

  MF 5470

  80,44

  75,17

  155,61

  16

  Nico Van leeuwen

  Koudekerk ad rijn

  Zetor 12441

  77,29

  73,31

  150,60

  17

  Roos Kroft

  Ter Aar

  John Deere 6320

  72,88

  70,27

  143,15

  18

  Frank Rijnsburger

  Zoeterwoude

  Massey Ferguson 5435

  66,50

  68,78

  135,28

  Standaard 7.5 Ton

  Stand

  Naam

  Plaats

  Trekker

  Afst.1

  Afst.2

  Afst.Tot.

  1

  John Mooijman

  Zoeterwoude

  case international 1455

  93,84

  100,00

  193,84

  2

  Robert van der Plas

  Aarlanderveen

  john deere 6920s

  92,75

  90,54

  183,29

  3

  Gerd Jan Blijleven

  Nieuwveen

  Claas Arion

  82,56

  100,00

  182,56

  4

  Robert Roos

  TerAar

  Johndeere 6140r

  96,89

  84,94

  181,83

  5

  Ricardo Modder

  Woerden

  Case international 1455xl

  94,82

  81,94

  176,76

  6

  Frans van leeuwen

  Koudekerk a/d Rijn

  Fendt 820

  91,00

  85,10

  176,10

  7

  Chris Lievaart

  Hazerswoude Dorp

  Case IH 1455XL

  72,51

  100,00

  172,51

  8

  Anton Rijneveld

  Woerden

  Case international 1455

  90,84

  78,12

  168,96

  9

  Matthijs van den Berg

  Zevenhoven

  Claas Ares 697

  82,68

  81,59

  164,27

  10

  Joost Dorrepaal

  Zoeterwoude

  International 1466

  88,03

  67,55

  155,58

  11

  Danny Danny Leurs

  Amstelveen

  Case IH Cvx 140

  82,02

  73,26

  155,28

  12

  Chris de Pater

  Aarlanderveen

  Fendt 614 LSA

  80,41

  74,00

  154,41

  13

  Jochem Molenaar

  Aarlanderveen

  John Deere 6620

  76,82

  77,08

  153,90

  14

  Ard Dorrepaal

  Alphen aan den Rijn

  International 1455

  72,97

  80,25

  153,22

  15

  Henk Vos

  Alphen aan den rijn

  Fendt 615 sla-e

  74,08

  72,83

  146,91

  16

  Willart Molenaar

  Ter Aar

  John Deere 6830

  72,65

  73,20

  145,85

  17

  Tom Van der Wind

  Zegveld

  MF 6715

  70,27

  73,25

  143,52

  Standaard 9.0 Ton

  Stand

  Naam

  Plaats

  Trekker

  Afst.1

  Afst.2

  Afst.Tot.

  1

  Tim Visser

  Nieuwveen

  Fendt 615

  100

  120

  220,00

  2

  Toon Borsboom

  Delfgauw

  Ford 8830

  100

  100

  200,00

  3

  Gijsbert De Koning

  Nieuwkoop

  Fendt 820

  100

  98,56

  198,56

  4

  Hans Van der Ploeg

  Koudekerk a/d Rijn

  MF 7485

  100

  92,03

  192,03

  5

  Ronald Langebeeke

  Gapinge

  Fiatagri 180-90

  100

  90,31

  190,31

  6

  Danny Smits

  Hoofddorp

  Fendt 720

  100

  85,48

  185,48

  7

  Wilfred Kompier

  Hazerswoude Rijndijk

  John Deere 7810

  100

  84,90

  184,90

  8

  Bas Van Zanten

  Kamerik

  Steyr 8180 Turbo

  100

  83,64

  183,64

  9

  Tjeerd Van Den bos

  Moerkapelle

  Fendt 724 scr

  100

  81,96

  181,96

  10

  Niels van Dorp

  Hazerswoude-Dorp

  Fendt 720

  100

  81,25

  181,25

  11

  Robert Van staveren

  Hazerswoude-dorp

  Deutz fhar Argtron 210 ttv

  100

  71,36

  171,36

  12

  Paul van Egmond

  Waverveen

  Case ih puma 165 cvx

  99,29

  71,30

  170,59

  13

  Marnick Molenaar

  Alphen a/d Rijn

  New Holland T7050

  85,80

  82,44

  168,24

  14

  René De roos

  Koudekerk a/d Rijn

  Massey Ferguson 7619

  86,88

  69,82

  156,70

  15

  Joost Andeweg

  Alphen a/d Rijn

  Fendt 720

  64,10

  79,18

  143,28

  16

  Max Van dijk

  Waverveen

  Case ih Cvx 150

  75,66

  67,30

  142,96

  17

  Peter Kastelein

  Zegveld

  Steyr 9145

  DISK

  DISK

  DISK

  Standaard 11.0 Ton

  Stand

  Naam

  Plaats

  Trekker

  Afst.1

  Afst.2

  Afst.3

  Afst.Tot.

  1

  Wouter Kempen

  Aarlanderveen

  Fendt 824 Favorit

  100,00

  100,00

  87,46

  287,46

  2

  Bart van Roemburg

  Kortenhoef

  John deere 4955

  100,00

  100,00

  86,75

  286,75

  3

  Frans Duijndam

  Pijnacker

  John Deere 7800

  100,00

  100,00

  85,09

  285,09

  4

  Ed Van der Tang

  Hazerswoude dorp

  Fendt 936 vario

  100,00

  100,00

  83,94

  283,94

  5

  Peter de jong

  Alphen a/d Rijn

  Fendt 936 Vario

  100,00

  87,35

  187,35

  6

  Marcel Lommerse

  Wassenaar

  Case International 1455XL

  100,00

  87,14

  187,14

  7

  Quirijn Meijer

  De Kwakel

  International 4386

  100,00

  85,54

  185,54

  8

  Frank Vos

  Alphen a/d Rijn

  Fendt 936

  100,00

  85,05

  185,05

  9

  Pim Van der Post

  Ter Aar

  Fendt 926 Favorit

  100,00

  83,35

  183,35

  10

  Kevin Davies

  Weteringbrug

  Deutz 7250

  100,00

  82,50

  182,50

  11

  Herman Houweling

  Berkel en Roderijs

  New Holland T7.290

  100,00

  79,60

  179,60

  12

  Jens Griekspoor

  Nieuw Vennep

  Claas Axion 810

  87,11

  78,21

  165,32

  Standaard 15.0 Ton

  Stand

  Naam

  Plaats

  Trekker

  Afst.1

  Afst.2

  Afst.Tot.

  1

  Robbert Voshart

  Noordwijkerhout

  Fendt 930SCR

  100,00

  100,00

  200,00

  2

  Maurits Immink

  Amstelveen

  Fendt 1050

  100,00

  81,47

  181,47

  3

  Corstiaan Voshart

  Onbekend

  John Deere 7310R

  100,00

  78,92

  178,92

  4

  Willem Dick Immink

  Amstelveen

  Fendt 939

  97,36

  79,73

  177,09

  5

  Voets

  Hazerswoude-Dorp

  New Holland T 7.315

  99,99

  71,51

  171,50

  6

  koen van paassen

  maasland

  kirovets 700a

  86,74

  67,22

  153,96

  Hobbysport 3.5 Ton

  Stand

  Naam

  Plaats

  Trekker

  Afst.1

  Afst.2

  Afst.Tot.

  1

  Arno Wennekers

  Lisserbroek

  Ford 7000

  100,00

  102,98

  202,98

  2

  Aad Boers

  Deutz 4.30

  100,00

  101,88

  201,88

  3

  Jan-Chris Avis

  Hoofddorp

  Fiat 800

  100,00

  88,29

  188,29

  4

  Bram Dijkshoorn

  Berkel en Rodenrijs

  Ih 1255

  100,00

  85,84

  185,84

  5

  Victor van zanten

  Nieuw-Vennep

  deutz 10006

  100,00

  84,21

  184,21

  6

  Dennis van der Werff

  Nieuw-Vennep

  Renault 1451

  94,79

  73,12

  167,91

  7

  Peter Ahrens

  Rijsenhout

  Same Panther

  87,84

  77,71

  165,55

  8

  Gert Jan van der Marel

  Nieuw-Vennep

  Claas axion 810

  52,86

  86,35

  139,21

  9

  Team van zanten

  Nieuw-Vennep

  deutz 13006

  100,00

  29,81

  129,81

  Hobbysport 7.0 Ton

  Stand

  Naam

  Plaats

  Trekker

  Afst.1

  Afst.2

  Afst.Tot.

  1

  John van zanten

  nieuw vennep

  deutz allis 9505

  92,50

  100,00

  192,50

  2

  Bram dijkshoorn

  Berkel en Rodenrijs

  Ih 1255xxl

  87,19

  100,00

  187,19

  3

  Antoin Verwoerd

  Polsbroekerdam

  Renault 175-74 TZ

  87,98

  96,32

  184,30

  4

  Mike Duivenvoorden

  Zoeterwoude

  International 1566

  85,12

  91,87

  176,99

  5

  Jan-Willem de Jong

  Aalsmeer

  John Deere 6030

  79,23

  88,80

  168,03

  6

  Reinoud Van Meijeren

  Driebruggen

  John deere 4440

  81,69

  85,46

  167,15

  7

  Walter Smit

  Haastrecht

  Fendt 615

  60,41

  82,44

  142,85

  8

  Fons heemskerk

  koudekerk a/d rijn

  Case 1370 Agriking

  62,55

  79,48

  142,03

  Supersport Trucks VTN 9.5 Ton

  Stand

  Naam

  Plaats

  Truck

  Afst.1

  Afst.2

  Afst.3

  Afst.Tot.

  1

  Ruttchen Powerrr

  Tilburg

  Mercedes Benz Actros V10 1566

  100,00

  100,00

  102,38

  302,38

  2

  Just for Fun 2.0

  Oudenbosch

  Volvo FH16 6030

  100,00

  100,00

  98,55

  298,55

  3

  De Manne van Janne 3

  Heesch

  Scania T 4440

  100,00

  100,00

  96,48

  296,48

  4

  Verspui

  Hoorenaar

  DAF CF 85 175-74 TZ

  89,53

  58,82

  93,20

  241,55

  5

  De Manne van Janne 2

  Heesch

  Scania 164-580

  100,00

  100,00

  200,00

  6

  Moaskanttrekkers

  Oijen

  Volvo F16 9505

  92,49

  100,00

  192,49

  7

  Iveco Schouten

  Almkerk

  Iveco Stralis 1370 Agriking

  100,00

  100,00

  Photos
  Event Details
  • Days
   Hours
   Min
   Sec
  • Start Date
   3 augustus 2019 08:30
  • End Date
   3 augustus 2019 17:30