Trekkertrek wedstrijd

  Na 2 jaar afwezigheid hopen we dat dit jaar de strijd om de full pull weer door kan gaan. Zet zaterdag 6 augustus 2022 dus in de agenda. Houd ondertussen onze website en social media in de gaten voor de inschrijving.

   

  1e trek
  Voor de Python

  1e trek
  Voor de Python

  1e trek
  Voor de Python

  1e trek
  Voor de Python

  2e trek
  Voor de Python

  2e trek
  Voor de Python

  2e trek
  Voor de Python

  2e trek
  Voor de Python

  2e trek
  Voor de Python

  1e trek
  Voor de Big Benz

  1e trek
  Voor de Big Benz

  1e trek
  Voor de Big Benz

  1e trek
  Voor de Big Benz

  1e trek
  Voor de Big Benz

  1e trek
  Voor de Big Benz

  2e trek
  Voor de Big Benz

  2e trek
  Voor de Big Benz

  2e trek + finale
  Voor de Big Benz

  2e trek
  Voor de Big Benz

  1e trek
  Voor de Next Mission

  1e trek
  Voor de Next Mission

  1e trek
  Voor de Next Mission

  1e trek
  Voor de Next Mission

  2e trek
  Voor de Next Mission

  2e trek
  Voor de Next Mission

  2e trek
  Voor de Next Mission

  2e trek
  Voor de Next Mission

  2e trek
  Voor de Next Mission

  Dit reglement geldt voor standaard trekkers, oldtimers, hobbysport trekkers en truckklasse.

  Technische eisen aan de trekker

  Algemeen

  De trekkers moeten standaard landbouw- of fabriekstrekkers zijn zonder wijzigingen aan de motor. Dus ook voor oldtimers geldt: originele motor- en brandstofpomp en géén turbo, tenzij men kan aantonen, dat deze standaard vanuit de fabriek gemonteerd is.

  Oldtimers zijn trekkers met bouwjaar 1975 of eerder. Ook trekkers met een later bouwjaar, maar uit een serie waarvan de productie ruim voor 1975 heeft aangevangen en binnen enkele jaren na 1975 is gestaakt, kunnen in overleg met de inschrijfcommissie in aanmerking komen voor deelname als oldtimer.

  Oldtimers hebben de vrije keus om als oldtimer of standaard trekker deel te nemen. In het laatste geval moet de trekker voldoen aan de eisen, die voor standaard trekkers gelden.

  De motor en transmissie moeten van het originele type zijn en de originele motorkap en grille moeten gemonteerd blijven.

  De trekkers dienen te zijn voorzien van een veiligheidscabine of beugel, oldtimers uitgezonderd.

  Een degelijke stijgerbegrenzer is verplicht voor alle oldtimers en de trekkers in de standaardklassen 2,5 ton en 3,5 ton. Deze mag in combinatie met een geblokkeerde hefinrichting.

  Tijdens de wedstrijd moeten de hefarmen naar beneden zitten.

  Een werkende aftakas is verplicht voor alle standaard trekkers. De aftakas moet goed en veilig bereikbaar zijn.

  Het maximale aftakasvermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van de klasse waarin men meedoet. Hier geldt een 0% marge. Er wordt gemeten met de maximale uitslag op de brandstofpomp, met speling op het stangenstelsel naar het gaspedaal/handgas wordt geen rekening gehouden.

  De vermogensgrens per klasse is:
  2.5 ton standaard 75 pk
  3.5 ton standaard 100 pk
  4.5 ton standaard 125pk
  6 ton standaard 160 pk
  7.5 ton standaard 200 pk
  9 ton standaard 250 pk
  11 ton standaard 400 pk

  Van de oldtimer klassen en de 15 ton standaard klasse wordt het vermogen niet gemeten, wel kunnen deze trekkers gecontroleerd worden op het motortoerental. Vanaf dit jaar wordt ook de 11 ton standaard klasse het vermogen gemeten.

  Het motortoerental mag maximaal 20% boven het nominale motortoerental liggen, met een maximum van 2700 omw./min.

  Voor alle trekkers geldt: over technische zaken, waarbij veiligheid en/of een eerlijke wedstrijd i n het geding is en waarover dit reglement geen uitsluitsel geeft, geeft de technische commissie een bindend oordeel.

  Banden

  De wedstrijd is opengesteld voor trekkers met enkellucht rubber banden.

  De breedte van de banden is maximaal 90 cm voor trekkers t/m 7,5 ton en maximaal 120 cm voor de zwaardere klassen. De banden mogen op geen enkele manier opgesneden zijn.

  De totale breedte van de trekker mag niet meer dan 3000 mm bedragen (exclusief doorzakking van de banden op de grond, waardoor de tractor breder wordt).

  Stalen kammen en kettingen zijn niet toegestaan, behalve bij oldtimers, waar dergelijke wielen standaard zijn.

  De hobby sport klassen mogen wel rijden met opgesneden banden.

  Gewicht

  Ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de trekker bevestigd zijn.

  Losse gewichten in de cabine zijn dus ook niet toegestaan.

  Ballastgewichten mogen niet achter de achterwielen of opzij buiten de trekker uitsteken.

  Indien gewichten in de (front)hef hangen, moet de hef tegen zakken geblokkeerd zijn.

  Frontgewichten dienen aan de voorkant origineel, of met fronthef, zo dicht mogelijk tegen de neus te zijn bevestigd. Maximaal 85 cm vanaf de grille bij trekkers t/m 6,0 ton, voor de klassen 7,5 en 9,0 ton maximaal 110 cm en voor de klassen 11,0 en 15,0 ton maximaal 150 cm.

  De trekker mag niet verzwaard zijn met aanbouwwerktuigen. Hieronder valt ook een frontlader.

  Het gewicht van de trekker is inclusief chauffeur en mag geen kilo te veel zijn.

  Trekhaak

  De maximale hoogte van de trekhaak is 500 mm en moet goed en veilig bereikbaar zijn. Voor de 11 ton en 15 ton klassen mag de maximale hoogte van de trekhaak 600 mm zijn.

  Een ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak dient vrij te blijven van elk obstakel (incl. gewichten en steigerbegrenzers voor het makkelijk aan en afkoppelen van de sleepwagen).

  Het gat van de trekhaak dient horizontaal te zitten, zodat de haak verticaal ingehaakt wordt. Een uitzondering hierop is in de oldtimer klassen, in deze klassen is het ook toegestaan om de originele trekhaak te gebruiken, de maximale hoogte blijft uiteraard 500 mm.

  Indien er sprake is van voorasvering, wordt er gemeten in de laagste stand van de voorasvering.

  De diameter van het gat voor de haak van de sleepketting dient tenminste 75 mm te zijn.

  Bij het gebruik van een losse ring of topschalm (die voldoet aan de maatvoering hieronder) aan de vaste trekhaak, wordt de lengte en hoogte van de vaste trekhaak gehanteerd, dus wordt er gemeten zonder de aanwezigheid van de ring of topschalm.

  De trekhaak moet star ten opzichte van het hoofdframe en achteras van de trekker bevestigd zijn. Het is verboden om de trekhaak op enigerwijze tijdens de trek hoger te stellen.

  Trekhaak, stijgerbegrenzer of ander deel van de trekker mag de sleepketting inclusief haak niet belemmeren de rechte lijn tussen aanhaakpunt en sleepwagen aan te nemen.

  Wedstrijd

  De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen betreffende de wedstrijd die voor alle betrokkenen bindend zijn.

  In het geval van overmacht is de wedstrijdcommissie bevoegd groepen deelnemers uit te sluiten van verdere deelname of de wedstrijd geheel te staken.

  Bij aankomst ontvangen de deelnemers hun wedstrijdnummer. Dit dient voor op de trekker vastgemaakt te worden zodoende dat het niet opwaait.
  Het nummer hangt dus niet in de cabine of aan de zijkant van de trekker, maar is goed bevestigd voor op de trekker. Na de wedstrijd de bordjes beslist inleveren.

  De wedstrijd duurt vanaf de eerste weging van de trekker tot het terugkeren in het trekkerkwartier na de laatste trek.

  De trekkers worden voor de wedstrijd 1 maal en daarna voor iedere trek gewogen. Indien een trekker voor de trekpoging te zwaar blijkt te zijn, doet de deelnemer mee in de ingedeelde klasse, maar doet niet mee voor een prijs.

  Tijdens de wedstrijd mag alleen de chauffeur op de trekker zitten.

  De deelnemer moet binnen 3 minuten, nadat de sleepwagen gereed staat, op zijn plaats zijn. Bij het niet of niet op tijd verschijnen aan de start wordt de deelnemer gediskwalificeerd.

  Elke trekker moet met een strak aangetrokken ketting zijn trekpoging beginnen.

  De deelnemer mag zijn poging starten, zodra begin- en eindvlagger groen geven.

  Een trekpoging is teneinde zodra de rode vlag gezwaaid wordt. De deelnemer dient dan onmiddellijk te stoppen.

  Tijdens de trekpoging moet de trekker binnen de baan blijven. Als de trekker, of deel ervan, hier toch buiten raakt volgt diskwalificatie.

  Alle trekkers mogen hun 4wd gebruiken. Het is echter niet toegestaan om veel te gaan slingeren op de baan, om met behulp van de 4wd extra grip te krijgen.

  Een trekpoging mag maximaal 2,5 minuten in beslag nemen. Voor oldtimers geldt een maximumtijd van 3 minuten.

  Rukken is niet toegestaan.

  Extra brandstoftoevoer door middel van een koudstartinrichting is niet toegestaan.
  Bij overmatig verlies van vloeistof door de trekker, als die zich op de baan bevindt, kan de deelnemer worden gediskwalificeerd. Overmatig wordt gedefinieerd als een al dan niet onderbroken vloeistofstroom op de baan, of een vloeistofplek met een diameter groter dan 20 cm.

  Van de standaard klassen gaan de drie prijswinnaars voor de waterrem. Er volgt bij overtreding van het vermogen automatisch diskwalificatie.

  De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid tot het stilzetten van een trekker en kan op elk moment een trekker aanwijzen voor nadere controle.

  Veiligheid en gedrag

  Het is verboden te roken op het trekkerkwartier.

  Trekkers moeten te allen tijde op veilige wijze bestuurd worden. Als dit niet gebeurt volgt automatisch diskwalificatie.

  Het rijden op het trekkertrek terrein dient rustig te geschieden, maximaal 5 km/h. Dit geldt uiteraard niet voor de trekpogingen.

  Het is de chauffeurs ten strengste verboden alcoholische dranken te nuttigen of middelen te gebruiken, die het reactievermogen nadelig kunnen beïnvloeden. Bij overtreding wordt de deelnemer onherroepelijk gediskwalificeerd.

  De motor van de trekker mag alleen worden gestart als de chauffeur op de trekker zit. Pas als de motor geheel tot stilstand is gekomen mag de bestuurder de trekker verlaten. Dus zolang de motor draait zit de chauffeur op de trekker!

  Tussen weegbrug en sleepwagens mag de chauffeur zijn trekker niet verlaten.

  Helpers worden niet op de baan toegelaten. Onsportief gedrag van deelnemer en/of helpers wordt met diskwalificatie gestraft.

  Bij veelvuldig overtreden van de regels in dit reglement of onsportief gedrag ten opzichte van andere deelnemers of vrijwilligers kan zowel de deelnemer als de betreffende trekker worden uitgesloten van deelname aan de volgende editie van trekkertrek.

  Tijdens de wedstrijd is het verboden aan brandstofpompen te sleutelen. Dit mag bij geen van de trekkers, ook niet bij die van een collega.

  Voor de veiligheid en communicatie op en naast de baan dient het achterraam van de cabine geopend te zijn.

  Diversen

  De Stichting Trekkertrek Koudekerk aan den Rijn kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door deelnemers, helpers en bezoekers.

  Het deelnemen aan de wedstrijd en het betreden van het trekkertrek terrein geschiedt geheel op een volledig eigen risico.

  De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn trekker, ook als deze onbeheerd in het trekkerkwartier wordt achtergelaten.

  De trekker chauffeur moet minimaal 16 jaar zijn, rijvaardigheid hebben en een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.

  De trekkers moeten minimaal W.A. verzekerd zijn en moeten een kopie van dit verzekeringsbewijs bij zich hebben.

  Het is voor standaard trekkers en oldtimers verboden om reclame aan, op of bij de trekker te hebben, behalve de bedrijfsnaam in kleine letters.

  De trekkers dienen schoon aan de start te verschijnen.

  De winnaar van elke klasse is automatisch deelnemer voor volgend jaar.

  De trekkers moeten om 7.30 op het terrein aanwezig zijn.

  Iedere deelnemer krijgt dit reglement en dient volledig hiervan op de hoogte te zijn.

  Hobbysport klassen 3,5 ton en 7,0 ton

  De aandrijflijn, bestaande uit motor, koppelingshuis, versnellingsbak en achterbrug bepalen tezamen het merk van de tractor. Deze aandrijflijn moet aan elkaar passen zonder tussenplaten, flenzen, aangelaste of verboorde delen.

  Er mag gebruik gemaakt worden van nieuwere of oudere type beplating van hetzelfde merk.

  Het maximale motortoerental is 2700 omw/min.

  De montage van maximaal 1 turbo en het in- en uitlaatspruitstuk zijn vrij.

  Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de origineel op de motor geleverde brandstofinspuitpomp. De pompen Bosch A en CAV Minimec (Simms) mogen als vervangende pomp op iedere motor gebruikt worden.

  De tractor mag voorzien zijn van ten hoogste 1 brandstofinspuitpomp. Er mag maximaal 1 pompelement per cilinder worden toegepast.

  Elektronische regeling van de brandstofinspuitpomp is niet toegestaan.

  De brandstof moet diesel zijn. Anders dan diesel, en toevoegingen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.

  In de uitlaat dient zo dicht mogelijk na de turbo een kruis gemonteerd te zijn van 2x M10 8.8 bouten. Bij een uitlaat diameter groter dan 110mm dient er een 2e kruis 45° t.o.v. het 1e kruis gemonteerd te zijn binnen 10cm van het 1e kruis.

  Turbo’s van tractoren moeten afgeschermd worden met minimaal 2 mm plaatstaal.

  De trekker moet voorzien zijn van een degelijk werkende noodstop. De noodstop sluit, indien getrokken, de luchtinlaat af, zodanig dat de motor geen toeren en geen vermogen meer kan op bouwen.

  Minimaal is een heupgordel is verplicht. Indien er een rolkooi op de tractor is gemonteerd dan is dat minimaal een 4 punts gordel en dan is ook het dragen van een helm verplicht.

  Gesneden banden zijn toegestaan.

  Dubbellucht is niet toegestaan.

  Een steigerbegrenzer is verplicht.

  De tractor moet voorzien zijn van een degelijk aanhaak punt aan de voorzijde van de trekker.

  De tractor moet voorzien zijn van een goedgekeurde kantelbeveiliging of een veiligheidscabine.
  Truckklasse 9,5 ton

  De wedstrijd is opengesteld voor trucks met een koppelschotel.

  Het gewicht mag inclusief chauffeur maximaal 9500 kg zijn.

  De ballast moet vast en stevig aan/op de truck gemonteerd zijn.

  De trekhaakhoogte is maximaal 110 cm en moet goed en veilig bereikbaar zijn.

  De bandenkeuze is vrij.

  De truck mag opgevoerd zijn.

  Alle aandrijfbare wielen en sperren mogen tijdens de trek gebruikt worden.

  Zie verder, waar van toepassing, het VTN truckpulling reglement.

  Nogmaals: Stichting Trekkertrek Koudekerk a/d Rijn is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door deelname wedstrijd, deelnemers, helpers en bezoekers.

  1,7 Ton Oldtimers
  Nr. Naam Plaats Trekker Afst. 1 Afst. 2 Totaal
  1 Rick van den Bosch Koudekerk aan den Rijn Bukh 302 Super 76,6 55,76 132,36
  2 Floor van Dolder Koudekerk aan den Rijn Same Atlanta 78,84 49,06 127,9
  3 Nicole van Leeuwen Koudekerk aan den Rijn Zetor 3011 73,36 49,97 123,33
  4 Roel de Pater Boskoop McCormick D-439 68,39 50,07 118,46
  5 Sander Parlevliet Roelofarendsveen Same Atlanta 45 67,06 50,83 117,89
  6 Johan van Dorp Hazerswoude-Dorp Hanomag Perfect 400 67,56 48,85 116,41
  7 Leon Hoogeveen Hazerswoude-Rijndijk Fordson Dexta 66,65 40,94 107,59
  8 Wim Kelder Koudekerk aan den Rijn Fordson Super Dexta 50,21 30,3 80,51
  9 Jacolien den Hertog Hazerswoude-Dorp Steyr 188 50,57 27,96 78,53
  10 Peter Hoogeveen Berkel en Rodenrijs Porsche-Diesel 108 8,53 8,44 16,97
  2,5 Ton Oldtimers
  Nr. Naam Plaats Trekker Afst. 1 Afst. 2 Totaal
  1 Mark van Leeuwen Koudekerk aan den Rijn John Deere 1130 79,72 65,14 144,86
  2 Marianne Rijkenhuizen Boskoop John Deere 2020 84,33 56,32 140,65
  3 Gert-Jan Klaasse Bos Zevenhoven Ford 4000 72,08 68,56 140,64
  4 Victor van Zanten Nieuw-Vennep Deutz 6006 66,56 72,82 139,38
  5 Michiel Kompier Hazerswoude-Rijndijk Massey Ferguson 65 68,18 71,13 139,31
  6 Jeroen van Schaik Woerden International 624 66,17 69,63 135,8
  7 Ilona Hoogeveen Koudekerk aan den Rijn John Deere 310 68,44 66,3 134,74
  8 Leo van Leeuwen Delfgauw Ford 3000 66,16 66,48 132,64
  9 Tim van Waaij Hazerswoude-Dorp Lamborghini R503 61,84 70,64 132,48
  10 Joep Engel Oudkarspel Deutz 5206 65,41 61,02 126,43
  11 Niels Bolleboom Berkel en Rodenrijs Fordson Super Major 52,08 69,66 121,74
  12 Jos van Wissen Wassenaar International B 414 68,52 43,78 112,3
  13 Gerard van Winden Oudenhoorn Cormick 633 52,64 32,52 85,16
  3,5 Ton Oldtimers
  Nr. Naam Plaats Trekker Afst. 1 Afst. 2 Totaal
  1 Clemens Rijkenhuizen Boskoop John Deere 3130 100 93,55 193,55
  2 John van Zanten Nieuw-Vennep Deutz 10006 100 73,63 173,63
  3 Maarten Bogaard Polsbroek Deutz Fahr D7006 100 41,53 141,53
  4 Niels Hoogeveen Hazerswoude-Dorp Fendt 106s 100 39,57 139,57
  5 Joost Voshart Zevenhoven John Deere 1630 100 35,16 135,16
  6 Tessa van Dorp Hazerswoude-Dorp David Brown 1212 98,5 98,5
  7 Dirk Merbis Benthuizen Deutz D 80 92,42 92,42
  8 Jurn Agterof Bodegraven Fendt 105 S 88,91 88,91
  9 Erik Otter Woubrugge Deutz D5005 75,44 75,44
  10 Jan Verhagen Stompwijk International 523 75,16 75,16
  11 Christiaan Knibbe Hazerswoude-Dorp Ford 5000 72,71 72,71
  12 Siebe Dorrepaal Koudekerk aan den Rijn International 624 72,46 72,46
  13 Reinier van Meijeren Driebruggen John Deere 2030 69,55 69,55
  14 Gert Verhagen Oud Ade International 706 59,01 59,01
  15 Luc van Rijthoven Benthuizen David Brown 990 54,08 54,08
  16 Johan Vroege Driebruggen McCormick 724 21,98 21,98
  2,5 Ton Standaard
  Nr. Naam Plaats Trekker Afst. 1 Afst. 2 Totaal
  1 Maurice Dhaene Zwaanshoek Mc Cormick 423 100 71,36 171,36
  2 Andries Kerkvliet Hazerswoude-Rijndijk Ford Super Dexta 3000 100 59,52 159,52
  3 Ruben Hofman Hazerswoude-Dorp David Brown 990 77,47 74,32 151,79
  4 René Rodenburg Aarlanderveen Ford 3000 71,97 71,11 143,08
  5 Jacoline van Schaik Zegveld International 633 83,01 48,17 131,18
  6 Paul Munsterman Nieuw-Vennep Fiat 466 75,17 55,65 130,82
  7 Mich Kompier Hazerswoude-Rijndijk John Deere 2030 50,98 55,25 106,23
  8 Co Rodenburg Aarlanderveen Ford 4000 39,18 60,67 99,85
  9 Hans Heemskerk Koudekerk aan den Rijn Kubota M 5030su 46,22 48,36 94,58
  10 Enno Knibbe Hazerswoude-Dorp Ford 4600 32,76 38,17 70,93
  11 Charlotte van der Kooij Schipluiden International 633 23,82 39,41 63,23
  12 Rick van der Vis Bodegraven International 633 26,02 33,19 59,21
  13 Wout Hartveld Ter Aar John Deere 1130 17,06 33,07 50,13
  3,5 Ton Standaard
  Nr. Naam Plaats Trekker Afst. 1 Afst. 2 Totaal
  1 Nena van Wees Nieuw-Vennep International 844-S 83,13 100 183,13
  2 Jur Parlevliet Beinsdorp Lamborghini R704 81,44 94,2 175,64
  3 Stefan van Leeuwen Koudekerk aan den Rijn John Deere 2130 85,7 89,22 174,92
  4 Arno van Schajik Waarder International 844s 85,38 88,95 174,33
  5 Bart Mooijman Zoeterwoude International 844-S 70,39 93,95 164,34
  6 Arend van Wissen Voorschoten International 633 83,35 78,21 161,56
  7 Frank Rijnsburger Zoeterwoude Massey Ferguson 4235 79,51 71,52 151,03
  8 Sietse Rodenburg Schipluiden David Brown 1390 69,68 71,78 141,46
  9 Jort van Dijk Bleiswijk Fendt 209 34,78 100 134,78
  10 Kars Dorrepaal Koudekerk aan den Rijn Same Leopard 38,87 89,93 128,8
  11 Luc van Santen Wassenaar International 633 66,37 48,76 115,13
  12 Maikel Ammerlaan Hazerswoude-Dorp David Brown 1290 63,67 48,39 112,06
  13 Lucas van der Poel Rijpwetering Deutz D 6507 39,66 72,38 112,04
  14 Giel Harting Alphen aan den Rijn Fendt Farmer 304 LSA 32,09 73,19 105,28
  15 Tjeerd Verboom Hazerswoude-Rijndijk Deutz 3.30 dx f 23,37 72,73 96,1
  16 Rutger van Niekerk Alphen aan den Rijn Ford 7600 42,22 53,39 95,61
  17 Mike Langerak Zegveld Deutz 6806 26,34 40,26 66,6
  4,5 Ton Standaard
  Nr. Naam Plaats Trekker Afst. 1 Afst. 2 Totaal
  1 Gerjo Kompier Hazerswoude-Rijndijk Fendt 211 100 79,69 179,69
  2 Jan Parlevliet Beinsdorp Ford 7400 100 79,68 179,68
  3 Cas van Schie Hazerswoude-Dorp New Holland T5040 100 78,18 178,18
  4 Wilbert van Meijeren Woerden John Deere 3130 100 77,86 177,86
  5 Arjen van der Holst Wassenaar International 844s 95,81 78,56 174,37
  6 Pieter Broere Stolwijk International 844s 94,27 78,33 172,6
  7 Fons Heemskerk Koudekerk aan den Rijn David Brown Case 1690 93,11 78,21 171,32
  8 Peter de Jong Alphen aan den Rijn Fendt Farmer 308 92,58 77,94 170,52
  9 Ron Qualm Hazerswoude-Dorp John Deere 4020 86 82,44 168,44
  10 Remco van der Linde Gelderswoude Case JXU 105 90,97 77,3 168,27
  11 Arno Kaashoek Hazerswoude-Dorp Massey Ferguson 3065 88,75 78,11 166,86
  12 Marit Zwetsloot Hazerswoude-Dorp Case International 845 XL 87,81 75,62 163,43
  13 Dione de Jong Benthuizen John Deere 6110 83,54 77,34 160,88
  14 Bert Klever Koudekerk aan den Rijn International 844 s 4wd 83,75 77,04 160,79
  15 Martin Vermeulen Waarder International 955 83,26 77,43 160,69
  16 Sjors Verhagen Stompwijk International 1046 87,88 71,96 159,84
  17 Rik Vreugdenhil De Lier International 946 46,76 78,23 124,99
  18 Reinoud van Meijeren Driebruggen John Deere 3130LS 34,03 79,92 113,95
  6 Ton Standaard
  Nr. Naam Plaats Trekker Afst. 1 Afst. 2 Totaal
  1 Bo Otter Woubrugge Deutz Fahr 6.20 TT 77,78 77,78
  2 Maarten de Hertog Alphen aan den Rijn Fendt 614s 75,13 75,13
  3 Niels van Egmond Nieuwkoop Massey Ferguson 2620 74,39 74,39
  4 Robin Paardekooper Stompwijk John Deere 5100 R 74,32 74,32
  5 Roelof van der Marel Alphen aan den Rijn Ford 9600 69,06 69,06
  6 Michelle Schippers Kamperland International 1468 V8 66,54 66,54
  7 Marc Rodenburg Aarlanderveen Ford 8340 SLE 56,09 56,09
  8 Derk Dorrepaal Koudekerk aan den Rijn International 1246 55,81 55,81
  9 Patrick van Niekerk Ter Aar New Holland 8340 53,34 53,34
  10 Tom Verbeij Hazerswoude-Rijndijk John Deere 6420 S 52,51 52,51
  11 Mike den Drijver Alphen aan den Rijn Deutz Fahr Agrostar 6.61 51,41 51,41
  12 Roel Koot Koudekerk aan den Rijn New Holland T6.125 S 50,47 50,47
  13 Pietertje van Duijn Leiden Massey Ferguson 5470 49,98 49,98
  14 Roy Lakerveld Nieuwkoop Zetor 12211 super 34,61 34,61
  15 Sjors Wijsman Zoeterwoude John Deere 6125 M 33,74 33,74
  16 Robin Kompier Hazerswoude-Rijndijk John Deere 4040 30,9 30,9
  17 Hans van Leeuwen Koudekerk aan den Rijn John Deere 3650 DISK DISK
  17 Rijk de Regt Leermens Case IH MX 135 DISK DISK
  0
  7,5 Ton Standaard 0
  Nr. Naam Plaats Trekker Afst. 1 Afst. 2 Totaal
  1 Frans van Leeuwen Koudekerk aan den Rijn Fendt 820 100 100
  2 Hidde van der Peet Zwaanshoek Case International 1455 XL 92,08 92,08
  3 Robert Roos Ter Aar John Deere 6140 R 91,5 91,5
  4 Anton Rijneveld Woerden Case International 1455 XL 76,78 76,78
  5 Gerwin Kastelein Zegveld Fendt 716 76,66 76,66
  6 Jurrie de Bruin Bodegraven Valtra Valmet 8350 76,56 76,56
  7 Chris Lievaart Hazerswoude-Dorp International 1455 76,28 76,28
  8 Vincent van den Berg Nieuwkoop International 1255 xl 73,52 73,52
  9 Franck Klijn Gouda Massey Ferguson 6615 65,86 65,86
  10 Marnick Molenaar Alphen aan den Rijn John Deere 6830 57,72 57,72
  11 Ricardo Modder Woerden Case International 1455 XL 53,37 53,37
  12 Jochem Molenaar Aarlanderveen John Deere 6620 51,8 51,8
  13 John Mooijman Zoeterwoude Case International 1455 49,59 49,59
  14 Stefan de Pater Boskoop John Deere 7430 38,46 38,46
  15 Gertjan Blijleven Nieuwveen Claas Arion 38,07 38,07
  16 Henk Vos Alphen aan den Rijn Fendt 615 LSA 34,66 34,66
  17 Ard Dorrepaal Alphen aan den Rijn International 1455 28,77 28,77
  9 Ton Standaard
  Nr. Naam Plaats Trekker Afst. 1 Afst. 2 Totaal
  1 Peter Kastelein Zegveld Steyr 9145 100 104,12 204,12
  2 Walter Smit Haastrecht Fendt 615 LSA-e 100 73,13 173,13
  3 Gijsbert de Koning Nieuwkoop Fendt 820 100 72,82 172,82
  4 Hans van der Ploeg Koudekerk aan den Rijn Massey Ferguson 7718 99,57 63,21 162,78
  5 Tim Visser Nieuwveen Fendt 615 70,32 88,5 158,82
  6 Mitchel Moerland Hazerswoude-Dorp Massey Ferguson 7620 90,49 50,45 140,94
  7 Nick van Puffelen Boskoop John Deere 6930 69,17 70,88 140,05
  8 Danny Smits Hoofddorp Fendt 720 75,76 51,19 126,95
  9 Pim van der Post Ter Aar Fendt 926 Favorit 72,36 51,53 123,89
  10 Joost Andeweg Alphen aan den Rijn Fendt 720 73,74 49,09 122,83
  11 Gijs de Jong Delfgauw John Deere 7730 69,78 51,58 121,36
  12 Kevin van Yperen Wilnis John Deere 6155 R 67,77 50,4 118,17
  13 Daniel Molenaar Woubrugge New Holland T7050 66,78 51,01 117,79
  14 Robert van Staveren Hazerswoude-Dorp Deutz ttv 7210 65,38 50,89 116,27
  15 Mark Groen Hazerswoude-Dorp Massey Ferguson 7619 66,81 47 113,81
  16 Jens Griekspoor Nieuw-Vennep New Holland T7.250 70,08 37,58 107,66
  17 Tom Stigter Nieuwkoop Case Puma 165 cvx DISK DISK
  11 Ton Standaard
  Nr. Naam Plaats Trekker Afst. 1 Afst. 2 Afst. 3 Afst. 4 Totaal
  1 Marcel Lommerse Wassenaar Case International 1455 XL 100 110 110 110 430
  2 Ed van der Tang Hazerswoude-Dorp Fendt 930 100 110 110 100,55 420,55
  3 Thijs van Wieringen Rijnsaterwoude Fendt 930 100 110 110 96,01 416,01
  4 Jaap Verdoold Onbekend John Deere 4955 100 110 98,41 308,41
  5 Bart van Roemburg Kortenhoef John Deere 7930 100 110 96,64 306,64
  6 Wouter Kempen Aarlanderveen Fendt 824 Favorit 100 109,59 209,59
  7 Boudewijn Moeke Middelburg John Deere 7710 98,68 110 208,68
  8 Arno den Boer Bergambacht Valtra 174 100 91,96 191,96
  9 Wilfred Kompier Hazerswoude-Rijndijk John Deere 7810 79,34 110 189,34
  10 Mike van Raavens Woubrugge Deutz Fahr Agrotron 7250 ttv 74,22 51,32 125,54
  15 Ton Standaard
  Nr. Naam Plaats Trekker Afst. 1 Afst. 2 Afst. 3 Totaal
  1 Robbert Voshart Noordwijkerhout Fendt 930 SCR 100 110 72,9 282,9
  2 Maurits Immink Amstelveen Fendt 1050 100 110 49,92 259,92
  3 Corstian Voshart Mijdrecht John Deere 7310 R 100 73,55 173,55
  4 Voets Hazerswoude-Dorp New Holland T7.315 100 50,13 150,13
  5 Herman Houweling Berkel New Holland T7.290 100 49,83 149,83
  6 Pim Mulder Onbekend Fendt MT 943 Demo 100 110 110 320
  3,5 Ton Hobbysport
  Nr. Naam Plaats Trekker Afst. 1 Afst. 2 Totaal
  1 Gert Jan van der Marel Nieuw-Vennep Claas Axion 810 100 110 210
  2 Arno Wennekers Lisserbroek Ford 7000 59,75 110 169,75
  3 Team Van Zanten Nieuw-Vennep Deutz 13006 65,45 103,31 168,76
  4 Bram Dijkshoorn Berkel en Rodenrijs International 1255 sport 74,2 94,1 168,3
  5 Victor van Zanten Nieuw-Vennep Deutz 10006 86,86 73,77 160,63
  6 Peter Ahrens Rijsenhout Same Panther 54,68 75,95 130,63
  7 Aad Boers Woubrugge Deutz 4.30 48,1 72,52 120,62
  8 Jan-Chris Avis Hoofddorp Fiat 800 82,59 24,67 107,26
  9 Dennis van der Werff Nieuw-Vennep Renault 1451 48,44 37,49 85,93
  7 Ton Hobbysport
  Nr. Naam Plaats Trekker Afst. 1 Afst. 2 Totaal
  1 Antoin Verwoerd Polsbroekerdam Renault 175-74 TZ 100 76 176
  2 Reinoud van Meijeren Driebruggen John Deere 4440 100 72 172
  3 John van Zanten Nieuw-Vennep Deutz Allis 9505 90,69 77,35 168,04
  4 Bram Dijkshoorn Berkel en Rodenrijs International 1255 xl 91,36 75,79 167,15
  5 Bas van Zanten Kamerik Steyr 8180 turbo 95,16 70,12 165,28
  6 Mike Duivenvoorden Zoeterwoude International 1566 71,46 64,9 136,36
  7 Peter de Wit Zoeterwoude Case 1370 Agriking 64,53 62,08 126,61
  8 Michael Schippers Kamperland Valtra 8750 56,37 67,7 124,07
  Supersport Trucks
  Nr. Naam Plaats Truck Afst. 1 Afst. 2 Afst. 3 Totaal
  1 Murphy's Law Moerkapelle Peterbilt 379 78,16 92,5 110 280,66
  2 Manne van Janne 2 Heesch Scania 164-580 64,79 64,79
  Photos
  Event Details
  • Days
   Hours
   Min
   Sec
  • Start Date
   6 augustus 2022 08:30
  • End Date
   6 augustus 2022 17:30